Journal archive for Google Scholar Robot!

Kimiya-ye-Honar

کیمیای هنرVolume 11, Number 45 (2023-3)


A Comparative Study on the Epistemology of Art in Iran and Europe Emphasizing the Social Position of the Artist
مطالعه تطبیقی در باب معرفت‌شناسی هنر در ایران و اروپا با تأکید بر جایگاه اجتماعی هنرمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Characteristics of Identity with an Emphasis on Imam Khomeini’s Theory in the 1988 Statement Addressed to Artists and its Impact on the Art of the Islamic Revolution
مطالعه مؤلفه‌های هویتی هنر مطلوب انقلاب اسلامی با تمرکز بر بیانیه امام خمینی(ره) در سال 1367 خطاب به هنرمندان (بررسی نقاشی‌های منتخب از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

From Subject to Non-Subject: Semiotic Analysis of the Process of Subject Collapse in Contemporary Iranian Realist Paintings in the Last Two Decades
از کنش‌گری تا ناکنش‌گری: تحلیل نشانه معناشناختی فرایند فروپاشی سوژه در آثار نقاشی واقع‌گرای ایران معاصر در دو دههٔ اخیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

How to Redefine Kamal-ol-Molk in Honar-va-Mardom Magazine of the 40s and 50s and its Relationship with the Modernization Process of Iran
چگونگی بازتعریف کمال الملک در مجله هنر و مردم دهه ۴۰ و ۵۰ و نسبت آن با جریان مدرنیزاسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Influence of the Philosophy of Natural Beauty on Environmental Ethics with an Emphasis on the Educational Value of Nature Documentary Film
تأثیر فلسفۀ زیبایی طبیعی بر اخلاق محیطی با تأکید بر ارزش آموزشی فیلم مستند طبیعت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Practical Dramaturgy for Actors through Theatrical Production Procedures
پژوهشی در دراماتورژی بازیگر براساس ساختار درونی (نیروی ارگانیک) و ساختار بیرونی (نیروی دینامیک) اجرا در تئاتر پست مدرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 44 (2022-12)


Deconstruction of Language and Expression in Kiarostami’s Cinema A case study on “Shirin”
مراتب واسازی زبان و بیان در سینمای کیارستمی؛ مطالعه موردی: فیلم شیرین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The categorization of “Iran’s handicrafts” at the intersection of “Westernism discourse” with “Orientalism discourse” in the Qajar period
رسته‌بندی شدن «صنایع‌دستی ایران» در تضارب گفتمان‌های «غرب‌گرایی» و «شرق‌شناسی» در دوره قاجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Sacred Wisdom and Art of Mandala; Analysis of Plan the Vastu Purusha Mandala and Its effect on the Architectural Structure of Iranian Fire Temples
حکمت و هنر مقدس مَنْدَلَه؛ تحلیل نقشه واستو پوروشَه مَنْدَلَه و تأثیر و ارتباط آن در ساختار معماری آتشکده‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study the Rupture in Royal Portraiture of Qajar era based on Michel Foucault’s Theory of Power
مطالعه گسست در پیکرنگاری درباری عصر قاجار براساس نظریه قدرت میشل فوکو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Reading of the Animal Defender Art in Terms of Ethics and Political Economy
خوانشی از هنر مدافع حیوانات از منظر اخلاق و اقتصاد سیاسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interactive Art Analysis Based on Baudrillard’s Hyper reality Theory, a Case Study of Digital Interactive installation
تحلیل هنر تعاملی براساس نظریه فراواقعیت بودریار؛ مطالعه موردی: چیدمان تعاملی دیجیتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 43 (2022-9)


Handwoven Rugs Throughout The Qajar Period And The Impact Of Cultural Globalization
بررسی ابعاد فرهنگیِ تأثیرات جهانی شدن بر قالی دستباف ایرانی در دورهٔ قاجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aesthetics with a Focus on the Concept of Ethics from the Perspective of Yuriko Saito
زیبایی‌شناسی با تمرکز بر مفهوم اخلاق از منظر یوریکو سایتو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Miniature of Mughal School and Herat School based on Coomaraswamy Thought
مقایسهٔ نگارگری مکتب گورکانی و مکتب هرات بر مبنای اندیشهٔ کوماراسوآمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Legitimizing Art in the Prefaces of Tīmūrīd and Safavīd Albums
مشروعیت بخشی به هنر در دیباچه‌های مرقّع تیموری و صفوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aesthetics of Everyday Life
زیبایی‌شناسی زندگی روزمره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Social Archigenre in Bahram Mirza’s Muraqqa based on Gerard Genette’s Theory
گونۀ اجتماعی در مرقع بهرام میرزا با تأکید بر نظریۀ ژرار ژنت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Contemporary Indian Jewelry with the Dialogism approach of Mikhail Bakhtin (Case study: Indian Jewelry in 2020)
تحلیل زیورآلات معاصر هند با رویکرد گفتگومندی میخائیل باختین (مطالعه موردی: زیورآلات سال ۲۰۲۰م)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 42 (2022-5)


The Association between Cinema and Audience as “the other”, and the Order of Discourse in Bahram Beyzaei’s meta-film When We Are All Asleep
سینما و مخاطب به‌مثابهٔ دیگری و نظم گفتمانی فرافیلم وقتی همه خوابیم بهرام بیضایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Animated Manifestations in Some of the Characters in the Paintings of Sultan Mohammad
بررسی نمودهای پویانمایانه در پاره‌ای از شخصیت‌های نگاره‌های سلطان‌محمد نقاش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Historical Evolution of the Narrative Theme of Ariadne’s Abandonment in European Painting
تحول تاریخی مضمون روایی «تَرک کردن آریادنه» در نقاشی اروپایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Narrative Elements of the Story of Prophet Moses Based on the Theory of the Single Myth of Joseph Campbell
تحلیل عناصر روایی قالیچهٔ داستان حضرت موسی(ع) براساس نظریهٔ تک‌اسطورهٔ جوزف کمبل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adaptation and Abridgment of Literary Texts in Painting Case Study: Analysis of Three Selected Narrations and Paintings of Khamseh Nezami of Shah Tahmasebi
اقتباس و کوته‌نگاشت از متون ادبی در نگارگری؛ مطالعهٔ موردی: تحلیل سه روایت و نگارهٔ منتخب از خمسهٔ نظامی شاه طهماسبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Relation of “Objects” and “Human” in the Architectural Form from the Point of View of Object-Oriented Ontology
واکاوی نسبت «اشیاء» و «انسان» در فرم معماری از دیدگاه هستی‌شناسی ابژه‌محور؛ مطالعهٔ موردی: خانه‌های مکعبی و پردیس ملت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thoughts of Beauty Relying on Intentionality
فکرتِ زیبایی با تکیه بر حیثِ التفاتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 41 (2022-3)


Reflection of Heidegger’s Attitude in the Analysis of Cézanne’s Paintings from Merleau-Ponty’s Point of View based on the Theory of Being-in-the-World
بازتابِ نگرش هیدگر در تحلیل نقاشی‌های سزان از وجهۀ نظر مرلوپونتی براساس نظریۀ در-جهان-بودن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Manifestation of Alchemy Symbols in Corresponding with Islamic Mysticism and Art
نسبت بدنمندی عکاس و خلق اثر عکاسانه از منظر موریس مرلو-پونتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Image by Aby Warburg
بنیان‌های تاریخی و مفهومی رویکرد آبی واربورگ به تصویر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Intertextual and Intersemiotic Relations between the Sechischti Lyrics and the Kilims of the North Khorasan’s Kurmanj Nomads
پی‌جویی روابط بینامتنی و بیناسامانه‌ای در ترانه‌های سه خشتی و گلیم‌های کرمانجی شمال خراسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychoanalytic Reading of the Play This is not a Pipe, written by Seyyed Mohammad Mosavat based on the Views of Jacques Lacan
خوانش روانکاوانه نمایش‌نامه «این یک پیپ نیست»، نوشته سیدمحمد مساوات با تکیه بر آرای ژک لکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Point of View based on Gérard Genette’s Focalization theory in Sophocles’ Ajax and Faulkner’s The Sound and the Fury
مقایسه زاویه دید براساس نظریه کانونی‌شدگی ژرار ژنت در نمایش‌نامه آژاکس و رمان خشم و هیاهو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis and Comparative of Grimas Actor Model in Pictures and Story of Sheikh Sanan
تحلیل الگوی کنشگر گرماس در نگاره‌ها و داستان شیخ صنعان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 40 (2021-12)


Temperament Knowledge as The Process of Creating and Studying Dramatic Characters ,Case study: The Beauty Queen of Leenane
مزاج‌شناسی به منزله روش در فرایند آفرینش و مطالعه شخصیت دراماتیک نمونه مورد مطالعه: نمایشنامه ملکه زیبایی لی‌نین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explanation of Harry Broudy’s View with Respect to Aesthetic Education and its Link to Education via Pedagogical Theater
تبیین دیدگاه هری برودی در خصوص تربیت زیبایی شناسی و ارتباط آن با آموزش از طریق تئاتر پداگوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Manifestation of Alchemy Symbols in Corresponding with Islamic Mysticism and Art
مراتب نمادهای کیمیاگری در تناظر با عرفان و هنر اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of The Relationship Between Theoretical Aesthetic Ideas And Modern- Postmodern Architectural Styles; (A Comparative Study Of Modern And Postmodern Architecture)ِِِ
تحلیل رابطه انگاره‌های زیبایی‌شناسی و سبک‌های معماری بعد از مدرن؛ (مطالعه تطبیقی آثار معماران برجسته مدرن و پست مدرن)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Delineating Aesthetic and Educational Aspects of Theater of the Oppressed Using John Dewey’s Ideas
تبیین وجوه زیباشناسانه و تربیتی تئاتر شورایی با تکیه بر اندیشه‌های جان دیویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the Position and the Role of Curator in the Formation Process of Contemporary Art Movements.
تبیین نقش و جایگاه کیوریتور در فرایند شکل‌گیری جریان‌های هنری معاصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sociological Analysis of Paintings of Royal Gatherings of Festivity in Tabriz II School according to Reflection Approach (Case Study: “Sadeh Festival” and “Feast of Breaking the Fast”)
تحلیل جامعه‌شناختی بزم‌نگاری شاهانه در مکتب تبریز دوم براساس رویکرد بازتاب (مطالعه موردی: نگاره جشن سده و ضیافت عیدفطر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of Achievement of the Philosophical Sense of “Extension” in Music, with Interpretaion of Ibn-e Sina’s Explanation an Extension
واکاوی تحقّق‌پذیریِ مفهومِ فلسفیِ «امتداد» در موسیقی، با تأویل از تعبیر ابن سینا در باب امتداد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 39 (2021-9)


Evaluation of Sociological Components from the Perspective of the Confrontation between Tradition and Modernity in the Cinematic Works of the Seventies (with Emphasis on Films Under the Skin of the City and Two Women)
ارزیابی مؤلفه‌های جامعه‌شناختی از منظر تقابل سنت و مدرنیته در آثار سینمایی دهه هفتاد شمسی (با تأکید بر فیلم‌های زیر پوست شهر و دو زن)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Research on the Class Origins of Modern Painting Audiences in Iran between 1940-1970 A.D.
پژوهشی پیرامون خاستگاه طبقاتی مخاطبان نقاشی نوگرا بین سال‌های ۱۳۵۰-۱۳۲۰ ه.ش. در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Narrative Structures with Semiotic Approach: Night Exercise Screenplay
ساختارهای روایی با رویکرد نشانه‌شناسی: فیلمنامه مشق شب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the “Fair Use” in Contemporary Art in the Cases of Jeff Koons and Richard Prince
واکاوی مفهوم «استفادۀ منصفانه» در هنر معاصر با بررسی پرونده‌های حقوقی جف کونز و ریچارد پرینس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Aesthetic of Reception in Interactive Installation Art, Read based on Wolfgang Iser’s Theory
زیبایی‌شناسی دریافت در هنر چیدمان تعاملی؛ خوانشی براساس نظریه ولفگانگ آیزر (مطالعه موردی: چیدمان تعاملی استخر شنای لئوناردو ارلیچ)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Two Salam-e Nowruzi Paintings of Fath-Ali Shah and Naser al-Din Shah in Qajar Era from the Perspective of Leveling and Sharpening Principles of Gestalt
هم‌سنجی دو پرده سلام نوروزی از عصر فتحعلی شاهی و ناصری با نظر به اصول هم‌ترازنمایی و برجسته‌سازی گشتالت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 38 (2021-6)


Relation between Pleasure and Beauty In Khaji Nasir’s View
نسبت میان لذت و زیبایی در آرای خواجه نصیرالدین طوسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Expression of the Divine Order Through the Art of Sculpture in the Greek Art Religion (According to Hegel’s Lectures on Fine Art and his Phenomenology of Spirit)
بیان امر الهی از طریق هنر پیکرسازی در دین هنری یونانی (بر اساس پدیدارشناسی روح و درس گفتارهایِ زیباشناسی هگل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Iranian Carpets in the Travelogues of Foreign Tourists of the Safavid and Qajar Periods with an Orientalist Approach
مطالعهٔ تطبیقی قالی ایرانی در سفرنامهٔ سیاحان خارجی دوران صفوی و قاجار با رویکرد شرق‌شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Origami: Japanese Architecture and its Aesthetic Adaptability with the Western Theorists’ Point of View
معماری اوریگامی ژاپن و میزان تطبیق‌پذیری آن با معیارهای زیبایی‌شناسی از منظر جمعی از نظریه‌پردازان و اندیشمندان غربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Stage Description (Didascalia) in Tennessee Williams’ One Act Plays
بررسی ترامتنی شرح صحنه در نمایشنامه‌های تک‌پرده‌ای تنسی ویلیامز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic Criticism and Analysis of Francis Bacon’s Painting, “Three Studies on Figures at the Base of a Crucifixion”
مطالعه پردهٔ نقاشی «سه مطالعه برای فیگورها بر مبنای تصلیب» اثر فرانسیس بیکن بر مبنای الگوی تحلیل تکوینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 37 (2021-1)


Art and Technique as two Different Territory for Dasein’s Being
هنر و صنعت به منزله دو قلمرو برای نحوه وجود دازاین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Meaning in the Niche Rug of the Metropolitan Museum by iconoloical method
تحلیل معنا در قالیچه محرابی موجود در موزه متروپولیتن با روش آیکونولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The phenomenology of place and Space in Theater stage According to Norberg Schulz Case study: Directing of Elinstein on the Beach by Robert Wilson
پدیدارشناسی مکان و فضا در صحنه تئاتر با توجه به نظریات نوربرگ شولتز (مطالعه موردی کارگردانی نمایش اینشتین در ساحل رابرت ویلسون)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Rhetorical - Aesthetic Approach to Constructing the Relation between Images and Visual Inventions with Global Politics
رویکرد رتوریک زیبایی شناختی به ساخت بندی ارتباط تصاویر و ابداعات بصری به سیاست جهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Methodology of Stylistic Study in Persian Carpet Design and Motifs
روش‌شناسی مطالعات سبک در طرح و نقش قالی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Representation of European Landscapes in Later Safavid Painting
محاکات مناظر اروپایی در نقاشی متأخر صفوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 36 (2020-11)


Explaining the Role of Geometry and Imagination in Creation of Unique Architectures
تبیین نقش هندسه و خیال در خلق اثر معماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Dialectic of Truth and Appearance in Lacan’s Reading of Gerhard Richter’s Overpainted-from-photographs
دیالکتیک «حقیقت » و «مجاز » در خوانشی لکانی از نقاشی‌های عکس-بنیادِ گرهارد ریشتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

“Appropriation Art” and Recognition of the Legal Status of the Author
«از آن خودسازی هنری» و تعیین جایگاه حقوقی پدیدآورنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Video Art, Liminality, Mysticism
ویدئوآرت، آستانگی، عرفان (واکاوی چند کهن الگو در آثار بیل ویولا)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intertextual Collage Aesthetics
زیبایی‌شناسی کلاژ بینامتنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reflections on the Ontology of Mass Art as Avant-garde Art
تأملی در هستی‌شناسی هنر مردم به مثابه هنر پیشرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 35 (2020-8)


Re-reading the Narrative in Ibrahim Sultan’s Shahnama Based on Paul Ricoeur`s Philosophical Hermeneutics Theory
بازخوانی روایت در نگاره‌های شاهنامه ابراهیم سلطان (مکتب شیراز تیموری) با استناد به نظریه هرمنوتیک فلسفی پل ریکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Alberti’s System of Human Proportions: The Mean between the Natural and the Transcendent
نظام تناسبات بدن نزد آلبرتی: حد وسط امر طبیعی و امر متعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Relevancy between Turco-Mongol Mythologies and the Motif of Tree in the Demotte Shahnameh and Jami al-Tavarikh from a Cultural Semiotic Point of View
مطالعهٔ ارتباط «اساطیر ترکی-مغولی» با نقشِ «درختِ» نگاره‌های شاهنامهٔ دموت و جامع‌التواریخ (با رویکرد نشانه‌شناسی فرهنگی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Prophet Muhammad Images in Mongolian Ilkhans’ Miniature Utilizing Iconographic Approach
مطالعه پیکرنگاری پیامبر(ص) در نگاره‌های دوره ایلخانی با اتکاء به آیکونوگرافی پانوفسکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Communicative Functions in Typography (the Posters of Asma’ol Hosna in Iran) Using Jakobson’s Approach
واکاوی کارکردهای ارتباطی در تایپوگرافی (اعلان‌های اسماءالحسنی در ایران) با رویکرد نظری یاکوبسن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Avatar in Interactive Fictional World of Video Games
واکاوی نقش آواتار در جهان تخیلی تعاملی بازی‌های ویدئویی با استفاده از نظریه بینش دوگانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 34 (2020-5)


Phenomenology of Place in New Topographic Photography
پدیدارشناسی مکان در عکاسی مکان‌نگاری نوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Stylish Characteristics of Wittgenstein’s Writing and his Philosophizing
نسبت ویژگی های فرمی و سبکی نگارش ویتگنشتاین و فلسفه ورزی وی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herder and Reappraising Sculpture as Tactile Art
هردر و بازارزیابیِ مجسمه همچون هنرِ لمسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Approach to the Intertextual Reading of Contemporary Iranian Art
رویکرد انتقادی درباب خوانش میان متنی هنر در ایرانِ معاصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Barbara Kruger’s Usage of Visual Rhetoric to Encoding the Semiotic Message
کاربرد بلاغت دیداری برای رمزگذاری پیام نشانه‌ای در کلاژهای باربارا کروگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Iconographic Transformation of Pictorial Sample in Images of Merrkh- Bahram in Islamic Era
مطالعۀ استحالۀ آیکونوگرافیکِ الگوهای تصویری نگاره‌های مریخ- بهرام در دوره اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 33 (2020-2)


The Identification of Iconic Aspect of Rostam in Miniatures of Combat between Rostam and Sohrab
شناسایی وجه شمایلی رستم در نگاره‌های رزم رستم و سهراب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Introduction of “Aesthetics” in Baumgarten’s Meditationes and Its Background
بررسی زمینه معرفی «زیبایی شناسی» در تأملات درباره شعر الکساندر گوتلیب باومگارتن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Architectural Phenomenology in Theories of Juhani Pallasmaa and Steven Holl
مطالعه تطبیقی پدیدارشناسی معماری در نظریات یوهانی پالاسما و استیون هال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

7 to 15 Centuries (AH) Iranian Muslim Scholars’ System of Thought in Viewing Iqa’
نظام تفکر عالمان مسلمان ایرانی سده هفتم هجری تا دوره معاصر در نگرش به ایقاع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Characteristics of the “Grotesque Body” in Four Contemporary Iranian Painters
بررسی ویژگی های «بدن گروتسک» در چهار نقاش معاصر ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correspondence of Syntagmatic and Paradigmatic Axes Relations, and Their Transformation in Relation to the Communicative Role of Shahnameh Illustration in Shiraz School of Miniature
تقابل روابط محورهای همنشینی و جانشینی و دگرگونی آن در نسبت با نقش رسانه‌ای شاهنامه‌نگاری مکتب نگارگری شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 32 (2019-12)


Death-Thinking and its Relation to Heidegger’s Art-Thinking
مرگ اندیشی و نسبت آن با هنراندیشی هیدگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Painting of “The Story of Yusof & Zoleikha” by Kamal al-Din Behzad According to Transtextuality Theory of Gerard
تحلیل نگاره «یوسف و زلیخا» اثر کمال‌الدین بهزاد بر اساس نظریه ترامتنیت ژرار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Death Thought in Samuel Beckett’s Works
مرگ باوری در آثار ساموئل بکت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genealogy of Rhythmic Ritual Movements with Samaacheh
تبارشناسی حرکات آیینی موزون با سماچه (فرایند تاریخی و خاستگاه اجتماعی - اعتقادی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Essence of the Cinematic Frame According to the Metaphors of the Window and Framework
ماهیت قاب سینمایی در پرتو استعاره‌های پنجره و چارچوب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Retrieving Mystical Meanings in the Form and Structure of the Miniature of “Worldly and Otherworldly Drunkenness”
بازجست معانی عرفانی در شکل و ساختار نگاره مستی لاهوتی و ناسوتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 31 (2019-9)


Comparison of the “Filled” Space of Iranian Painting with the “Empty” Space of The Far East Painting
مقایسه تطبیقی فضای «جلوت» نگارگری ایرانی با فضای «خلوت» نقاشی شرق‌دور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monroe Beardsley’s Anti-Intentionalism in Analysis selected Photographs by Andreas Gursky
ضد نیت‌گراییِ مونرو بیردزلی در تحلیل عکس هایی منتخب از آندریاس گورسکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the Level of Human Thought in the Parallel Civilizations Based on Formal Structure and Visual Imagination Formed in Mythical Narratives
تبیینِ سطح اندیشۀ انسانی در تمدن های موازی بر مبنای ساختار فرمی و تخیلِ تصویری شکل یافته در روایات اساطیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analysis of The Concept of Time in Performance-Art based on Gilles Deleuze’s Ideas
تحلیل مفهوم زمان در پرفورمنس آرت بر اساس نظریات ژیل دلوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Artistic Expression in the Making of Sa’di’s Sonnet
بیان هنری در ساخت غزل سعدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phenomenology of Body and Place Drawing on Merleau-Ponty Case Study: One Hundred Years of Solitude by Gabriel Garcia Marquez
پدیدارشناسی بدن و مکان از منظر مرلوپونتی (با مطالعه موردی رمان صد سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 30 (2019-5)


Investigating the Aesthetic Value of Allameh Tabatabai
بررسی ارزش زیباشناختی علامه طباطبایی(ره)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Importance and Position of Form and Writing Style in Philosophizing
اهمیت و جایگاه فرم و سبک نوشتار در فلسفه ورزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Joseph Kosuth’s thoughts and Works: Research in the Wittgensteinian Origin of his Conceptual and anti-Aesthetics Trend
واکاوی در خاستگاه ویتگنشتاینی گرایش مفهومی و ضد زیباشناختی آرا و آثار جوزف کاسوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mendelssohn’s Theory of The Sublime
نظریه امر والای مندلسزون: مواجهه با برک و بنیان گذاری امر والای آلمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Aesthetics of the Machine in the 20th Century Art based on Don Ihde’s Ideas
زیباشناسی ماشین در هنر قرن بیستم با تکیه بر آراء دن آیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Handicrafts, Encountering Modern Technology
پیرامون هنر سنتی در رویارویی آن با صنعت مدرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 29 (2019-3)


The Influence of Poincaré’s Thoughts on the Origins of Random and Chance in Works of Marcel Duchamp and John Cage
تأثیر اندیشه‌های پوانکاره بر ریشه‌های تصادف و شانس در آثار مارسل دوشان و جان کیج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transtextual Study of Four Paintings of the Contemporary Artist, Aydin Aghdashloo
خوانش ترامتنی چهار اثر از هنرمند معاصر آیدین آغداشلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genre Shift and Identity Maintenance – An Analysis of Iranian War Film Genres (1980-2013) with Niklas Luhmann’s Social Systems Theory
تغییر ژانر و بقای هویت - تحلیل ژانرهای سینمای جنگ ایران با نظریۀ سیستم های اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Location of Memory A Bakhtinian Reading of Bahram Beyzaie’s The Crow
مکانِ خاطره: خوانشی باختینی از فیلم کلاغِ بهرام بیضایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Body (Non-) Presentation in Representing the Body:The Ideological Body in The Paintings of the School of Islamic Art and Thought (Hozeh Honari (1979-1992)
بدن (نا-)نمایی در بازنمایی بدن: بدن ایدئولوژیک در نقاشی‌های حوزه هنری (۱۳۷۰-۱۳۵۸)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Painting and Society The Formation of the Persian Painting in the 14th Century
نقاشی و جامعه: شکل‌گیری نقاشی ایران در قرن هشتم هجری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 28 (2018-12)


Architecture Narration: A Comparative Study on Narration in Architecture and Story
روایتِ معماری؛ مطالعه تطبیقی روایت در معماری و داستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Contemplation on the Position of Painting in Avicennian Philosophy
تاملی بر جایگاه نقاشی در حکمت سینوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Genre of Landscape and Building-Painting (The Artistic) and the Discourse of Nationalism (The Political), during the Late Qajar and Early Pahlavi Periods an Analysis Based on “Mediation” and “Totality” in Methodology of Georg Lukács
ژانر در نقاشی (امر هنری) اواخر قاجار و اوایل پهلوی و رابطه آن با گفتمان ناسیونالیسم (امر سیاسی)، تحلیلی مبتنی بر مفاهیم «میانجی» و «کلیت» در روش شناسی لوکاچ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Subjective and Corporeal Perception of the Cinematographic Frame According to Kantian Viewpoint
ادراک سوبژکتیو و بدنمند قاب سینماتوگرافیک از منظری کانتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immoralism in Ethical Criticism of Art Expressing and Criticizing Kieran`s Views
رهیافت «اخلاق‌ستیزی» در نقد اخلاقی هنر گزارش و ارزیابی آراء متیو کیئرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Aesthetics of Lyric Poetry in Nietzsche’s The Birth of Tragedy
زیبایی‌شناسی شعر غنایی در زایش تراژدی نیچه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 27 (2018-9)


The Relation between Aesthetics and Traditional Arts in Hinduism
نسبت زیبایی‌شناسی و هنرهای سنتی در حکمت هنر هندو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A critical Reading of the Imaginal World in Persian Traditional Painting and its Relation to the Hidden Orientalist Theory
نظریه شرق‌شناسی پنهان و کاربست مفهوم عالم مثال در تفسیر نگارگری ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Stephen Davies’ Views on the Relation between Art, Aesthetics, and Evolution based on Artful Species
نقد آرای استیون دیویس درباره ربط و نسبت هنر، زیبایی شناسی و تکامل با تکیه بر کتاب گونه هنرور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reading of Process of Perception in Shabihkhani Through Merleau-Ponty’s Phenomenological Theory
خوانش فرایند ادراک در شبیه خوانی؛ با تکیه بر نظریه پدیدارشناسانه مرلو-پونتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction between Objectivism and Subjectivism in Reading the Image from Visual Perception Perspective (Case Study: Two Pieces of Qajar Textiles)
خوانش تصویر از منظر تعامل ذهنیت و عینیت در ادراک دیداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Artworks in Analytic Philosophy of Art
ارزشیابی آثار هنری در فلسفه تحلیلی هنر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 26 (2018-5)


Sasanian Art: Iconography or Iconoclasm?
هنر ساسانی شمایل‌نگاری یا شمایل‌شکنی؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Time and Place in the Images of BĀYSONGORI ŠAHNAMA Using the Phenomenological Approach
بررسی زمان و مکان در نگاره های شاهنامه بایسنقری، با رویکرد پدیدارشناسانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Undecidability Boundaries (Parergon) in Painting: Reading Examples of Contemporary Iranian Visual Art
مرزهای تصمیم ناپذیر (پاررگون) در نقاشی: نقد واساز بر نمونه هایی از آثار تجسمی معاصر ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dialogism in Contemporary Art Criticism
گفتگومندی در نقد هنری معاصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analysis of Relation between “telling” and “other” in Abbas Kiarostami Cinema from the Perspective of Emmanuel Levinas’ Ideas
واکاوی نسبت میان «گفتن» و «دیگری» در سینمای کیارستمی از منظر آرای امانوئل لویناس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of Kant’s pre-Critical Approach towards the Sublime and the Beautiful
تحلیل رویکرد پیشانقدی کانت به امر زیبا و امر والا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 25 (2018-1)


Women Painters and Representation of Sexuality in the Art of Modern Iran
نقاشان زن و بازنمایی جنسیت در هنر ایران مدرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Learning from Heidegger: Phenomenology in Architecture The Impact of Heidegger’s Philosophy on Architectural Theory – The Identity of Place in Theories of C. Norberg-Schulz and C. Alexander
آموختن از هایدگر: پدیدارشناسی در معماری تأثیر فلسفۀ هایدگر در نظریه‌پردازی معماری: هویت مکان در نظریات کریستین نوربرگ شولتس و کریستوفر الکساندر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Concept of Sacred Art between Frithjof Schuon and Mircea Eliade
مقایسه آرای فریتهوف شووان و میرچا الیاده در باب هنر مقدس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reading of Dadaism and Surrealism Drawing in light of Heidegger’s Critique of Technology
خوانشی بر دادائیسم و سورئالیسم در پرتو نقد هایدگر از تکنولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Contextual Analysis of Neo-traditionalism in Iranian Contemporary Art (1960s), from Foucauldian Discourse Analysis Perspective
تحلیل زمینه‌مند نوسنت‌گرایی در هنر معاصر ایران (دهه ۱۳۴۰ شمسی) از منظر گفتمان‌شناسی میشل فوکو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Ontology and Epistemology Bases of the Grounded Theory
تحلیلی بر مبانی هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی نظریه برخاسته از زمینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 24 (2017-11)


Studying the Effects of Tragedy in Moral and Cognitive Judgments According to David Hume
بررسی تأثیرات تراژدی در داوری های اخلاقی و شناختی از منظر دیوید هیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

John Cage and Catharsis in the Light of an Artistic Experience
جان کیج و کاتارسیس در پرتو تجربه هنرمندانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Evolution of Aesthetic Ideas in Four Treatises of Islamic Practical Wisdom
بررسی سیر آرای جمال شناختی در چهار رساله حکمت عملی اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comodified Aspect of Autonomy of Art Work in Adorno’s Aesthetic
وجه کالایی خودآیینی اثر هنری در زیباشناسی آدورنو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Meaning of “Artistic Creation” for Kant and Heidegger and its Comparison with Ricoeur’s Understanding of “Narration”
نسبت «آفرینش هنری » نزد کانت و هایدگر با معنای «روایت » در نظر ریکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Paul Ricoeur’s Reading Of Mimesis
خوانش پل ریکور از میمسیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 23 (2017-9)


A Postmodernist Reading of Art Works Based on Fredric Jameson’s Ideas: Focusing on Parviz Tanavoli’s Hich Collection (1960s-2000s)
خوانش پسامدرنی آثار هنری بر اساس آرای فردریک جیمسون با تمرکز بر مجموعه «هیچ» پرویز تناولی (دهه‌های 1340ـ1380 ه. ش)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Supremacy of the Subject in the Renaissance Perspective System and the Reaction of Cubism Painting to it
حاکمیت سوژه در نظام پرسپکتیوی رنسانس و واکنش تقابلی نقاشی کوبیسم به آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reading Michel Foucault’s Theory on Death and Function of Author and its Relation to Plagiarism
بازخوانی نظریه میشل فوکو درباره مرگ و کارکرد مؤلّف و نسبت آن با سرقت ادبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of the Concept of the Subject and Self-destruction: A Case Study of “A Clockwork Orange” and “Apocalypse Now”
بررسی مفهوم سوژه و خشونت بر خود: مطالعه موردی دو فیلم «پرتقال کوکی» و «اینک آخرالزمان»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lyotard’s Aesthetic Confrontation with Political Modernity
رویارویی زیباشناختی لیوتار با مدرنیتۀ سیاسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Conceptual Analysis of Beauty According to Its Ontological Truth: Based on Mulla Sadra’s Views
تحلیل مفهومی زیبایی، ناظر بر حقیقت هستی شناختی آن: مبتنی بر آراء ملاصدرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 22 (2017-5)


Perfection Movement of the Soul of Man in Mosque Space on the Basis of Mulla Sadra’s Views Case Study: Tabriz Blue Mosque
حرکت تکاملی نفس آدمی در فضای مسجد بر مبنای آرای ملاصدرا (نمونه موردی: مسجد کبود تبریز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An iconology approach to interpreting Laily and Majnoun in Ghiaseddin textiles
تفسیر نقش لیلی و مجنون در آثار غیاث الدین بارویکرد آیکونولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study On the Relationship Between “Self ” and “other” At the Early Stage of Modernism in Iran, In the play “ Ja’far Khan az farang bargashteh” by “Hassan Mohaghdam
نسبت «خود» و «دیگری» در عصر تجدد، در نمایشنامه «جعفر خان از فرنگ برگشته» نوشته «حسن مقدم»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Embodiment (Visualization) of Deconstruction: an analysis of deconstructive approaches in Surrealist Images of 20th Century
تجسم ساختارشکنی: تحلیل رویکردهای ساختارشکن در تصاویر سورئالیستی قرن ۲۰
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Henri Maldiney: on Aesthetics & Rhythm
«آنری ملدینه: درباره ریتم و استتیک»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Is the Handicraft Art? Search for finding the state of Handicraft among the arts, according Kant’s aesthetics
آیا صنایع‌دستی هنر است؟ جستجوی جایگاه صنایع‌دستی در بین هنرها براساس زیبایی‌شناسی کانت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 21 (2017-2)


Eastern Interpretation of Mir Heidar Mirajnameh
روایت شرقی معراج نامه میرحیدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monomyth reading of Alexander images
خوانش تک اُسطور‌ه‌ای تصاویر اسکندر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Metaphysical Foundation of Appearance of Linear Perspective Technique in Renaissance Painting
بنیاد مابعدالطبیعی پیدایش فن پرسپکتیو خطی در نقاشی رنسانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Realization of the Symbiosis of Interior and Exterior in the Architecture of Mosques in Iran (with an Emphasis on Fuzzy Method)
باز شناخت هستمندی همزیستی درون و بیرون معماری مساجد ایران (با تأکید بر روش فازی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correspondence of Visual Representation and Order in Decorative Art From Ernest Gombrich’s Point of View: A Case Study on Muharramat Textile Design
تناظر بازنمایی تصویری و نظم در هنرهای تزیینی از منظر «ارنست گامبریج» (مورد مطالعاتی: طرح پارچه های محرمات)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Badiou’s Incompatible Ideas about Artistic Truth
ناهم‌خوانی اندیشه های آلن بدیو پیرامون حقیقت هنری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Gadamer’s Conception of Art as Representation
بررسی مفهوم هنر به منزله بازنمایی نزد هانس گئورگ گادامر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nature in the Frame of Art An Inquiry into the Art-centered Model of Aesthetic Appreciation of Nature
طبیعت در قاب هنر: کندوکاوی در ارج‌شناسی زیبایی‌شناسانه طبیعت بر حسب هنر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 20 (2016-11)


An Analysis on the Aspect of Art in Fotowatnamehs from the Perspective of Traditionalism
طرح یک مناقشه؛ بازخوانی وجه هنری فتوّت‌نامه‌ها از منظر اندیشۀ سنتّ‌گرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Why the Beauty Exists? With the Emphasis on the baise of Sadraian ontology
چرایی زیبایی با تأکید بر هستی‌شناسی صدرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Esssence and Quality of Poetry in Farabi’s his two Poetic Treatises: Kituboshe’r and Fi Qawanin Sena’ato Sho’ara
چیستی و چگونگی شعر از نگره فارابی با تأکید بر دو رساله شعری وی: مقاله فی قوانین صناعه الشعراء و کتاب الشّعر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying “Kitsch Aesthetics and its Effects on the Sense of Place Attachment: the Case Study Dariush Grand Hotel in Iran
بررسی «کیچ » از منظر زیبایی‌شناسی و تأثیر این پدیده بر حس تعلق به مکان با معرفی نمونه موردی در معماری معاصر ایران (هتل بزرگ داریوش)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Meaning of Abjection in the Work of Julia Kristeva and its Reflection in Contemporary Figurative Art
مفهوم طرد در اندیشه ژولیا کریستوا و بازتاب آن در هنر فیگوراتیو معاصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phenomenology of Performer’s Presence in Shabihkhani
پدیدارشناسی حضور اجراگر در شبیه‌خوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Augmented Reality and its Relation with Real Word
تبیین هنر واقعیت افزوده و نسبت آن با جهان واقعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Question of Art in Islamic Thought
پرسش از معرفت هنری در اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 19 (2016-8)


نقد و بررسی دایره‌ المعارف هنر
نقد و بررسی دایره‌ المعارف هنر
| [PDF-FA] | [XML] |

The Influence of Some Eastern Philisophical Concepts on Western Art Cinema: The Case Study of “The Fountain” by Darren Aronofsky
جایگاه برخی از اندیشه‌های فلسفی شرق بر سینمای هنری غرب: بررسی موردی فیلم «سرچشمه» ساخته‌ی دارن آرنوفسکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exhibition Discourse in Contemporary Art of Iran (By Analyzing the Exhibition Cycle “Of Labour, Of Dirt”, Tehran)
گفتمان نمایشگاه در هنر معاصر ایران (با تحلیل چرخه نمایشگاه «کارِگل»، تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Propaganda in Saqqakhaneh School of Art based on Pierre Bourdieu’s Sociological Theory
پروپاگاندا در مکتب سقاخانه بر اساس نظریات پیر بوردیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Contemporary Beauty: A Turn from Objective and Subjective Point of View to the Event
زیبایی معاصر : رویداد به مثابه امر نو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Merleau-Ponty’s Philosophical Concepts: The Basis for the Analysis of Interactive Art in Performance of “ Field “
مفاهیم فلسفی مرلوپونتی: بستری برای تحلیل هنر تعاملی نگاهی به پرفورمنس «کشت زار»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hegel’s Real Giants or Gombrich’s Imaginary Giants?
دیوهای واقعی هگل یا دیوهای خیالی گامبریچ؟ (شرح و بررسی نقدهای گامبریچ بر استتیک و تاریخ هنر هگلی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Essay on Defending the Possibility of Ethical Criticism of Art
جستاری در دفاع از امکانِ نقدِ اخلاقیِ هنر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 18 (2016-5)


Comparative Study of Conceptual Metaphor Theory in Illustration and Poem
مقایسۀ تطبیقی نظریۀ استعارۀ مفهومی در شعر و تصویرگری با نگاهی به غزل «ما ز بالائیم و بالا می‌رویم» مولانا با تصویرسازی آیدین آغداشلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Philosophical Backgrounds of Symbol and Allegory in Mulla Sadra’s Thought
بررسی مبانی حکمی رمز و نماد در اندیشه ملاصدرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The ‘Tower-Gate’: A New Type or an Empty Sign
برج-دروازه: گونه نوین فرمِ پیرو کارکرد یا دال تهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reviewing the Various Functions of the Social Documentary Photographs Based on the Linguistic Functions (Jacobson’s Communicative Theory)
بررسی کارکردهای گوناگون عکس های مستند اجتماعی بر اساس کارکردهای زبان (نظریه ارتباطی یاکوبسن)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Possibility of “Democratic” Intervention in Interactive Approaches of Contemporary Art and its Manifestation in Artistic Activism
بررسی امکان مداخلۀ «دموکراتیک» در رویکردهای مشارکتی هنر معاصر با نگاه به نمونه هایی از اکتیویسم هنری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reflective Thinking from Heidegger’s Standpiont and Poetic Thinking in Paul Klee’s Images
تفکر تأملی از نگاه هیدگر و اندیشه شاعرانه در نگاره‌های پل کلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Difference-Based Aesthetics, Mimesis and Relief from Determined Existence in Adorno’s Thought
زیبایی‌شناسی تفاوت، میمسیس و گذار از هست متعیَن؛ دقیقه‌ای در اندیشگان تئودور آدورنو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 17 (2015-12)


The Place of Philosophy of Islam in the History of Knowledge and its Role Today in the Modern World Falsafa-e-Islam
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iconography of the three Icons in Shi’i Muharram Rituals; The Peacock, the Cypress & the Lion
آیکونولوژی سه نماد در مراسم تعزیه، طاووس، شیر و سرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Philosophy, Art and Critique: A (short) conversation with the “other”
فلسفه، هنر و نقد: گفتگویی کوتاه با «دیگری»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

How does Doodling Effects on Students Learning as an Artistic Method?
تأثیر محیط کاری اداری به عنوان یک روش هنری بر یادگیری دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring “Absent Presence” and “offstage Space” in Sam Shepard’s True West
بررسی «حضور غایب » و «فضای خارج صحنه » در نمایشنامه «غرب حقیقی » اثر سم شپرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

THE TRAGIC DEATH OF EDOUARD MANET The French Pioneer Impressionist Painter in the 19th Century: A Psychoanalytical glance to the Psycho-physical Disturbances, Personality Characteristic, the Personal Life & the Arts
سوگ‌نامۀ زندگی، هنر، و مرگ ادوارد مانه نقاش پیشگام مکتب امپرسیونیست فرانسه در قرن نوزدهم ازدیدگاه روانکاوی زیبائی‌شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Christian Iconography and Biblical Interpretation
شمایل‌نگاری مسیحی و تفسیر کتاب مقدس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critical Remarks on “Mystical Aesthetics” The Case of Persian Painting
ملاحظاتی انتقادی دربارۀ زیباشناسی عرفانی، بررسی موردی نگارگری ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

16th century Persian tiles in dialogue with 21st century digital tiles in the Sadrian universe
نسبت کاشی‌های ایرانی قرن شانزدهم با کاشی‌های دیجیتال قرن 21 با تکیه بر دیدگاه‌های صدرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

“Contesting the Conceptual Categories ‘Islamic Civilization, Art or Masterpiece: A Reflection on the Problem”
تأملی در باب تقسیم‌بندی‌های مفهومی «تمدن اسلامی و هنر اسلامی»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 16 (2015-12)


Explanation of Ideal Realism in Qajar Royal Painting and its Proportion with Persian Traditional Painting
تبیین نظریه واقع نگاری آرمانی در نگارگری قاجاری و نسبت پیکرنگاری درباری با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Moderate Moralists Perspective on the Relationship between Art and Morality
دیدگاه اخلاق گرایان میانه رو در باب نسبت ارزش زیباشناختی با ارزش اخلاقی در هنرهای روایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Ideal Essence of the Persian Painting and the Role of Tradition in it
جوهره مثالی حکمت و هنر اسلامی و نقش سنت در آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Glance on the Work of Zdzislaw Beksinski (With an Emphasis on Surrealism and Fantastic Realism): In the World of Dystopia
نگاهی به آثار زدِ زیسلاو بکِسینسکی، در عالم دیستوپیا (با تأکید بر سبک سوررئالیسم و فانتاستیک رئالیسم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Artifactuality in the Institutional Theory of Art
مصنوعیت در نظریه نهادی هنر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Work of Art as a Symbol: An Explanation of Susanne Langer’s Theory of Symbolization
نمادبودگی اثر هنری: تبیین نظریه نمادپردازی سوزان لنگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation between Subjectivity and Intersubjectivity in Kant’s Theory of Taste
نسبت میان سوبژکتیویته و بیناسوبژکتیویته در نظریه ذوق کانت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 15 (2015-9)


Symbolic Meanings of Persian Paisley (Bote Jeghe )
معانی نمادین نقش مایه بته جقه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Perception of Beauty in Viewpoint of Mullā Sadrā and its Explanation as Secondary Philosophical- Intelligible
ادراک حسّی زیبایی از دیدگاه ملاصدرا و تبیین آن به عنوان معقول ثانی فلسفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rereading the Issue of Author through the Cyberspace
بازخوانی مسئله مؤلف از طریق فضای مجازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hirsch`s Hermeneutical Approach in the Analysis of Painting (The case of Joseph and Zlykha Painting of Behzad)
پژوهش میان رشته ای در هنر با رویکرد هرمنوتیکی هیرش (مورد پژوهشی تحلیل هنر نگارگری، نگاره یوسف و زلیخا)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Phenomenological Hermeneutics Bases on Ernesto Neto’s Iinteractive Installation: “While Nothing Happens”
مبادی پدیدارشناسی هرمنوتیک در چیدمان تعاملی «وقتی چیزی رخ نمی‌دهد» اثر «ارنستو نتو»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Considering the Relation of Lyotard’s Postmodern Sublime with the Concept of Event in Heidegger’s Philosophy
بررسی نسبت امر والای پست مدرن در اندیشه لیوتار با مفهوم رخداد در آراء هایدگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Visuality and Visual Crisis: A Critical Reading of Everyday Life
دیدمان و بحران دیداری: خوانشی انتقادی از زندگی روزمره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 14 (2015-5)


The relationship between Beauty and Metaphysics in Farabi
رابطه زیبایی‌شناسی و متافیزیک از نظر فارابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Philosophical Aspects of Manichean and its Influence on Manichean Art
وجوه حکمی مانویت و تأثیر آن بر هنر مانوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Relation between Art and Ethics in “Minu ye xrad” Essay and its Comparison with Plato’s view
رابطه هنر و اخلاق در رساله مینوی خرد و مقایسه آن با دیدگاه افلاطون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Frank Sibley’s Aesthetic Objectivity
نقد و بررسی عینیت زیبایی شناختی از منظر فرانک سیبلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Bruegel’s Painting Based on Bakhtin’s thoughts
تحلیل نقاشی‌های پیتر بروگل بر اساس اندیشه میخاییل باختین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison between Purposiveness in Introduction and Third Moment and its Results
مقایسه مفهوم غایتمندی در مقدمه و دقیقه سوم تحلیل امر زیبا در نقد قوه حکم و نتایج ناشی از آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Reflection of Gabriel Marcel’s Thought in His Plays
بازتاب اندیشه گابریل مارسل در نمایش‌نامه‌های او
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 13 (2015-1)


Aesthetic aspects of visual representation in the annotation of the Quran Manuscripts
تبیین وجوه زیباشناسانه بصری در حاشیه نویسی قرآن های خطی منتخب سده های 10 تا 14 ه.ق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Aesthetic &Visual Minimalist Influnces on the Contemporary Theatrical Staye Designs
بررسی زیبایی شناسانه تأثیرات بصری مینیمالیسم در طراحی صحنه تئاتر معاصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intertwining Geography of Dismembered Bodies and Fragmented Spaces in cinematic City
جغرافیای آمیختگی کالبدهای انسانی مثله شده و فضاهای قطعه قطعه در شهر سینماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Objectivity in the Criticism of Art Works: Based on Noel Carroll s Views
عینیت در تفسیر آثار هنری با تکیه بر آرای نوئل کرول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Find the Possibility of Aesthetic ‘Autonomy’ in the Case of Logic ‘Instrumentality’ Dominancy (in Weber, Lyotard and Foucault`s Critical Assessment of Modern Culture)
امکان سنجیِ «خودآئینیِ» زیباشناختی در شرایطِ چیرگی منطق «ابزارگرایی» (در ارزیابی انتقادی وبر، لیوتار و فوکو از فرهنگ مدرن)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation between Art and Moral Education in Iris Murdoch’s Perspective
نسبت هنر با تعلیم و تربیت اخلاقی از نگاه آیریس مرداک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation of Text and the Other in Bakhtin's Thought
نسبت متن و دیگری در اندیشه باختین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 12 (2014-11)


The Impact of German Expressionism on the Acting Style of Eisenstein’s Cinema
تاثیر اکسپرسیونیسم آلمان بر بازیگری در سینمای آیزنشتاین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

History of Stylistic Studies in the Historiography of Art in the West
تاریخِ سبک شناسی در تاریخ نگاری هنر مغرب‌زمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Brief on the Interrelations of Illustrations in Gilgamesh Emphasizing Monomyth-Transtextual Studies
خوانش بینانشانه‌ای تصویرسازی‌های گیلگمش با تأکید بر مطالعه تک اسطوره - ترا متن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Oppositional Binary of “the self” and “the other” in Two Illustrated Versions of Shahnameh, Shahnameh of Shah Tahmasb and Shahname of shah Ismaeel II: An Analysis of the Cultural Semiotic Model
تقابل «خود» و «دیگری» در دو نگاره از شاهنامۀ شاه تهماسب و شاهنامۀ شاه اسماعیل دوم، تحلیلی بر مبنای الگوی نشانه‌شناسی فرهنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iconographic Interpretation of Hunting Scenes in Sasanian Metalwork
تفسیر شمایل نگارانه صحنه های شکار در ظروف فلزی ساسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Concept of Art’s Autonomy in Benjamin and Adorno
مفهوم خودآئینی هنر از منظر بنیامین و آدورنو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aesthetic Dimension and Golden Rule: Interaction between Art and Ethic in Herbert Marcuse’s Thoughts
بعد زیباشناختی و قاعده طلایی؛ نگاهی به تعامل هنر و اخلاق در اندیشه هربرت مارکوزه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 11 (2014-9)


Cognitive Character Engagement and the Extended Mind in Bahram Tavakkoli’s Wandering in the Fog
در آمیزی شناختی با شخصیت و ذهن گسترده در فیلم «پرسه در مه » ساخته بهرام توکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Moment of Environmental Ethics the Moment of Drift?
لحظه اخلاق زیست محیطی؛ لحظه افتراق؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Standardisation and the Question of Identity: On The Dominant Discourses on Contemporary Iranian Art
همگون سازی و پرسش هویت: درباره گفتمان‌های غالب در هنر معاصر ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EPISTEMOLOGICAL CONSIDERATIONS IN THE CONCEPT OF “EAST” AND “WEST” (WITH REFERENCE TO PRINCIPLES THAT FORM CULTURE)
مفهوم شرق و غرب از دیدگاه معرفت شناسی (با توجه به اصول شکل دهنده فرهنگ)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Architecture, Land, and Man Rereading, reviewing and criticism of Pirnia’s suggested principles for Iranian architecture
معماری، زمین، و انسان بازخوانی و نقد اصول پیشنهادی پیرنیا برای معماری ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epiphany of Scribing the Holy Quran from the Dawn of Islam Leading to the Manifestation of Calligraphy and Decoration in Islamic Sacred Art
تجلی کتابت قرآن کریم از صدر اسلام تا ظهور خوشنویسی و تزئین در هنر قدسی اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Topographic - based Model of the Creative Art through Revolutionary Culture in Iran
نگاشت مجازی هنر خلاقه از منظر فرهنگ انقلابی اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Philosophy and Functions of Verbal Violence in Harold Pinter’s Mountain Language: A CDA Approach
فلسفه و کارکرد خشونت کلامی در نمایش‌نامه زبان کوهستان هارولد پینتر رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The musical language Elements of Persian musical language: modes, rhythm and syntax
زبان موسیقایی عناصر تشکیل دهنده موسیقی ایرانی: مُدها، ریتم‌ها و نحو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 10 (2014-4)


Centralism, Symmetry, and Repetition in Persian Traditional Arts
مرکزگرایی، تقارن و تکرار در هنرهای سنتی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trinity of body, medium and image in Hans belting’s view
تثلیت جسم، تصویر و رسانه انسان شناسی تصویر از منظر هانس بلتینگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correspondence of Aesthetic Judgment in Farabi through Kant’s Ideal of Beauty
تبیین داوری زیباشناختی از منظر فارابی با بهره گیری از ایدئال زیبایی کانت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Perception of Beauty in Rumi’s View An Epistemological Approach
درآمدی معرفت شناسانه بر فرایند ادراک زیبایی در اندیشه مولانا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Philosophy of History and Art Historiography from the Traditional and Modern Perspectives
فلسفه تاریخ و تاریخ نگاری هنر از منظر سنّتی و نوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation Between Music and Education in Plato’s Philosophical System
نسبت میان موسیقی و تربیت در نظام فلسفی افلاطون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cross-Cultural Approaches in Art Criticism
رویکرد میان فرهنگی در نقد هنر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 9 (2014-3)


Manifestation of Phenomena of Fear and Angst/Anxiety in Film World
تجلی پدیدارهای ترس و ترس آگاهی، در ساحت اثر سینمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study in term of Undecidability: Reading the paintings of Alireza Espahbod
بررسی مفهوم تصمیم ناپذیری از منظر دریدا: خوانشی از آثار نقاشی علیرضا اسپهبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Body and Senses in New Artistic Media: A Merleau-Pontyan Approach
بدن و حواس در رسانه های نوین هنری نگاهی از منظر پدیدارشناسی موریس مرلو - پونتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tragedy in Plato’s “The Republic”
تراژدی در رساله «جمهوری» افلاطون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Aesthetic of Performance in Ta’ziyeh and Female Audience
استتیک پرفورمنس در تعزیه و تماشاگران زن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pattern and beyond: An Introduction to the Aestethics of Naqsh and Painting in Rumi’s Mathnawi
نقش و فراتر از نقش، درآمدی بر جمال شناسی صناعت نقاشی در مثنوی معنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 8 (2013-11)


A Reflection on the Concept of Ghadr (Value) in the Fundamental Theory of Art, Architecture, and Beauty in Islamic Civilization
تأملی در مفهوم قدر، نظریه بنیادی هنر، معماری و زیبایی در تمدن اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Rousseauian Reading of Universal Subjectivity and General Will in theSecond Moment of Kant’s Critique of Judgment
خوانش روسویی از کلّیت سوبژکتیو و رأی کلّی در دقیقه دوم نقد قوۀ حکم کانت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Art and the Truth of Media at Post- Modern Era
هنر و حقیقت رسانه در روزگار پست مدرن، بررسی رسانه به مثابه تولیدکننده وانمایی از منظر ژان بودریار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Heterotopian Cinema according to Foucault’s Discourse on Power
بررسی سینمای هتروتوپیایی با رویکردی به مفهوم گفتمان قدرت فوکو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Research on the Issue of Representation in Pop Art
پژوهشی دربارۀ مسئله «بازنمایی» در هنر پاپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sacred Architecture: The Incarnation of Correspondence between Human and Universe
معماری مقدس، تجسم اصل تناظر میان عالم و آدمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Reasons of Visual Artists’ Tendency to Self- Portrait
بررسی دلایل گرایش هنرمندان تجسمی به خودنگاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 7 (2013-9)


درآمدی بر کتاب حکمت و هنر در عرفان ابن عربی
درآمدی بر کتاب حکمت و هنر در عرفان ابن عربی
| [PDF-FA] | [XML] |

Relfection on the Fundamental Thoughts behind the Construction of Four-Porch Mosques the Architecture of Saljuqi Dynasty
تأمّلی در مبانی فکری شکل گیری مساجد چهار ایوانه در دوره سلجوقی درمعماری ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Islamic Approach to Designing a Structured Model in Education of Architecture
رویکردی اسلامی به طراحی مدل ساختارمند نظام آموزش معماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lessons of Artist Philosopher: Lyotard on Duchamp, Buren, Newman, and Francis
درس‌های فیلسوفِ هنرمند: دوشان، بورن، نیومن و فرانسیس به روایت لیوتار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aesthetic Transition from Beautiful to the Abyss of Aesthetic Concepts: Introducing and Analyzing Aesthetic Concepts of Frank Sibley
گذار زیباشناسی از امر زیبا به ورطه مفاهیم زیباشناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Walter Benjamin Views on Experience and Function of Artwork in “The Work of Art in the Age of Its Technological Reproduction”
تغییرات در تجربه و کارکرد اثر هنری در دوران تکنولوژی ازدیدگاه والتر بنیامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Application of Typology in the Interpretation of Middle Age’s Christian Art
کاربرد گونه شناسی در تفسیر هنر مسیحی قرون وسطا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 6 (2013-5)


فرش ایرانی (پیدا شدن در ساحت معنایی و مادی محیط مشاور)
فرش ایرانی (پیدا شدن در ساحت معنایی و مادی محیط مشاور)
| [PDF-FA] | [XML] |

An Analytical Study of the Mutual Relationship between Art History and Comparative Study of Art
بررسی و تحلیل روابط دوجانبه مطالعات تطبیقی هنر و تاریخ هنر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Linda Noclin’s Critique on the Idea of Distinctive Feminine Art Style
لیندا ناکلین و نقد مفهوم سبک هنری متمایز زنانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cezanne and Merlaeu-Ponty
سزان و مرلوپونتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Enigma of Interpretation in the Works of Samuel Beckett
معمای تفسیر در آثار ساموئل بکت (براساس رهیافت‌های تئودورآدورنو مبنی بر تفسیر اثر هنری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exegesis in Ancient Iran and Its Influence on Artwork Interpretation
مبانی تفسیری در حکمت ایران باستان و تأثیر آن بر تفسیر آثار هنری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reading Image with Erwin Panofsky
خوانش تصویر از دیدگاه اروین پانوفسکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 5 (2013-2)


گذری کلّی بر فلسفه هنر فریدریش ویلهم یوزف فُن شلینگ
گذری کلّی بر فلسفه هنر فریدریش ویلهم یوزف فُن شلینگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Analytical Approach To The Function Of Architectural Competitions In Iran
رویکردی تحلیلی به عملکرد برگزاری مسابقات معماری در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Three Canvases of Paintings"Last Supper" by Leonardo da Vinci, Salvador Dalí and Simon Patterson by Religious Semiotics Approach Means from the Perspective of Religious Semiotics
مطالعه تطبیقی سه تابلوی «شام آخر » اثر لئوناردو داوینچی، سالوادور دالی و سیمون پترسون از منظر نمادشناسی مذهبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Totalitarianism and Dogmatism or Presupposition and Attachments? A Study of Interpreter's Intellectual Background in the Interpretation of an Artwork
تمامیت پنداری و جزمیت یا پیش فرض و پیش داوری؟ بررسی زمینه های فکری مفسر در تفسیر اثر هنری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Reading of Siegfried Kracauer's Film Theory
خوانشی انتقادی از نظریۀ فیلم زیگفرید کراکاور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Venus and Adonis Back from Exile: Jeremy Gilbert-Rolfe on Contemporary Beauty and Sublime
بازگشت ونوس و آدونیس از تبعید: جرمی گیلبرت رُلف و بازخوانیِ معاصرِ زیبا و والا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Victor Burgin: The End of Art Theory
ویکتور برگن پایان نظریه‌پردازی هنر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2012-11)


The Validity Crisis in Contemporary Film Theory and Possible Solutions (1970-2012)
بحران اعتبار در تئوری فیلم معاصر و راه های پیش رو (1970-2012)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Denying the Role of Interpretation in relation to philosophy and Art in Alain Badiou’s Thought
آلن بدیو و انکار جایگاه تفسیر در نسبت میان فلسفه و هنر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Picasso and the Issue of Image and Time (Deleuzian Reading of Picasso)
پیکاسو، مسئله تصویر و زمان (خوانش دولوزی پیکاسو)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Borders of Art Criticism and Philosophy of Art in the Thought of Arthur Danto
مرز میان نقد هنری و فلسفه هنر در اندیشه آرتور دانتو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

History of Aesthetics in Martin Heidegger’s Narration
تاریخ استتیک به روایت مارتین هایدگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Form and Content in Plotinus Perspectives on Art and Artwork
فرم و محتوا در دنیای فلوطین: با توجه به هنر و اثر هنری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Contemplation on Ibn Sina’s “Fann-e-She’r” (Poetics)
تاملی در باب فن شعر ابن سینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2012-8)


:union: and Separation in Iranian Traditional Architecture
فصل و وصل در معماری سنتی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Intertextual Relationship between Sa’ib’s poetical wisdom and the Paintings of Isfahan School
رابطه بینامتنی حکمت شاعرانه صائب و نگارگری مکتب اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iconographical Motifs in Two Baisonghori and Tahmasbi Shahnamehs
بررسی نقش مایه های آیکونوگرافیک از ورای دو شاهنامه بایسنقری و طهماسبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Foucault with Magritte’s Eyes
فوکو با چشمان مگریت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Concept of Mimesis in Adorno’s Aesthetic Theory
مفهوم «میمسیس » در نظریه زیباشناختی آدورنو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Martin Heidegger and the Great Art of Ancient Greece
هایدگر و هنر بزرگ یونان باستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Heidegger and Hermeneutical Phenomenology of Art
هایدگر و پدیدارشناسی هرمنوتیکی هنر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Ethics and Aesthetics in Schiller’s Thought
نسبت اخلاق و زیبایی شناسی در اندیشه شیلر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Ethical Visuality in Contemporary Architecture: the Questioning of a Tradition
بصریت اخلاقی در معماری معاصر: زیر سؤال رفتن یک سنت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Islamic Philosophy and a Challenge: Philosophy of Islamic Art
فلسفه اسلامی و چالشی با عنوان فلسفه هنر اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Traditionalists on the Relationship between Islamic Thought and Islamic Art
نسبت هنر اسلامی و اندیشه اسلامی از منظر سنت گرایان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2012-4)


A Survey on the Concept of MYTH in Islam’s Way of Treatment: Deliberating on the Quranic Meaning of “Myth’s” Various Features And Its Phenomenological Connotation
بررسی مفهوم اسطوره در سنت اسلامی - تأملی در وجوه تمایز معنای قرآنی و فهم پدیدارشناسانه از اسطوره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation: History and Concept A Survey on the Implications of Simulation for Contemporary Art and Society According to Jean Baudrillard
وانمایی: تاریخچه و مفهوم - نگاهی به الزامات وانمایی برای جامعه و هنر معاصر از منظر ژان بودریار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Garden Yearning – Desire for Paradise in Iranian Abstract Art With Reliance on Āšūrāī Flags
حسرت باغ ـ تمنای مینو، در هنر انتزاعی ایران؛ با تکیه بر عَلَم های عاشورایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Persian Garden in Pope’s Perception: A Detailed Description of “Gardens” Article in the Book: “A Survey of Persian Art: From Prehistoric Times to the Present”
باغ ایرانی از منظر پوپ (شرح و تحلیلی بر مقاله «باغها» در مجموعه «سیری در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا امروز»)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Principle of Horizontality in Islamic Architecture
بازشناسی اصل افقی گرایی در معماری اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Liberal Arts and Cosmic Music: A Contemplation on Boethius’ Theory of Aesthetics
هنر آزاد و موسیقی کیهانی تأملی در آرای زیبایی شناسانه بوئتیوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Praise of Life as a Zoroastrians Belief Depicted
ستایش زندگی به عنوان باور زردشتیان نقش یافته بر ظروف فلزی ساسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rooster and Its Role in Seven Paintings
خروس و نقش آن در هفت اثر نقاشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2012-1)


Art, Myth, Dream
هنر، اسطوره، رؤیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ferdowsi in the Mirror of Persian Painting
فردوسی در آیینه نگارگری ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Ontology of “Expression” and “Expressionism” in Music through Consideration of Irano-Islamic Music
هستی شناسیِ «بیان» و «بیانگری» در موسیقی با رویکرد به موسیقی ایرانی ـ اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Metaphysical Foundations of Beauty in Pseudo-Dionysius’s Work and It’s Influence on Christian Aesthetics
مبانی متافیزیکی زیبایی در آثار دیونیسیوس مجعول و تأثیر آن بر زیبایی شناسی مسیحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Iranian’s Cultural, Artistic and Architectural Influence on the Construction of Khorasan Tomb at Lahore
بـررسـی تــأثیـر سبک معماری و مناسبات فرهنگی ـ هنری ایرانی در ساخت بقعه خراسان لاهور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

“Losing Oneself” in Rumi’s Poetry and its Relation to Art
"بی خودی" در شعر مولانا و ارتباط آن با هنر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analytical Review of Two Paintings in Alishir Navai Collected Poems Attributed to Sheikhzadeh
بررسی تحلیلی دو نگاره از دیوان امیر علیشیر نوایی منتسب به شیخ زاده (در کتابخانه ملی پاریس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Connections between Minstrel Music and Chivalry
پیوندهای آیین خنیاگری با آیین جوانمردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles