کیمیای هنر- اعضای علمی و اجرایی
اعضای علمی و اجرایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
صاحب امتیاز
پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول: دکتر عبدالحسین لاله
سردبیر: دکتر حسن بلخاری قهی
دبیر تحریریه: دکتر مجید پروانه‌پور
 
هیئت تحریریه
دکتر سید غلامرضا اسلامی - استاد دانشگاه تهران
دکتر حسن بلخاری قهی - استاد دانشگاه تهران
دکتر سیدمحمد فدوی - استاد دانشگاه تهران
دکتر یعقوب آژند - استاد دانشگاه تهران
دکتر سید‌مصطفی مختاباد - استاد دانشگاه تربیت مدرس
دکتر بهمن نامور مطلق - دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
دکتر ندا اخوان اقدم - دانشیار پژوهشکده هنر
 
 اعضاء بین‌المللی هیئت تحریریه

امیر حسین ذکرگو - استاد دانشگاه ملبورن استرالیا
ماندانا برکشلی - دانشیار دانشگاه ملبورن استرالیا
  

 
مدیر داخلی: ستاره نوتاج
صفحه‌آرا: طیبه ایلیات
ویراستار فارسی: محسن آثارجوی
ویراستار انگلیسی: دکتر مجید پروانه‌پور
نشانی مطلب در وبگاه کیمیای هنر:
http://kimiahonar.ir/find.php?item=1.41.18.fa
برگشت به اصل مطلب