کیمیای هنر- انتشارات
کتابشناسی نمایشنامه‌های نوین فارسی از مشروطه تا سال 1390

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

 

کتابشناسی نمایشنامه‌های نوین فارسی از مشروطه تا سال 1390

زیر نظر فریده رازی با همکاری فرانک پناهنده

  110 صفحه؛ 70000 ریال

 

در زمان ما گسترش روزافزون تألیفات تحقیقی در زمینه‌های گوناگون بخصوص اقتصادی شدن مباحث هنری و علمی نیاز بسیار دارد که منابع شناخت هرگونه پژوهشی به صورت کتابشناسی‌های تخصصی عرضه شود تا پژوهندگان بتوانند در زمینه مورد نظر خود به سهولت دسترسی پیدا کنند. در این کتاب، فهرست نمایشنامه‌های نوین فارسی از دوران مشروطه تا سال 1390 گردآوری شده است.

نشانی مطلب در وبگاه کیمیای هنر:
http://kimiahonar.ir/find.php?item=1.69.23.fa
برگشت به اصل مطلب