کیمیای هنر- اعضای علمی و اجرایی
اعضای علمی و اجرایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
صاحب امتیاز
پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول: دکتر سیدکمال حاج‌سید‌جوادی
سردبیر: دکتر سید‌غلامرضا اسلامی
دبیر تحریریه: دکتر امیر نصری
 
هیئت تحریریه
دکتر سید غلامرضا اسلامی - استاد دانشگاه تهران
دکتر ندا اخوان اقدم - استادیار پژوهشکده هنر
دکتر حسن بلخاری قهی - استاد دانشگاه تهران
دکتر پروین پرتوی - دانشیار دانشگاه هنر
دکتر غلامعلی حاتم - استاد دانشگاه هنر
دکتر سیدکمال حاج‌سید‌جوادی - دانشیار مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی
دکتر فرح حبیب - استاد دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر نیر طهوری - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
دکتر محمود عزیزی - استاد دانشگاه تهران
دکتر سید‌مصطفی مختاباد - استاد دانشگاه تربیت مدرس
 
گروه مشاوران عالی
استاد عبدالله انوار 
استاد هادی سیف
دکتر محمد سلیم مظهر
دکتر رضا مصطفوی سبزواری
دکتر شیلا کنبی
دکتر محمدرضا نصیری
  
مدیر داخلی: فاطمه شاملو
صفحه‌آرا: طیبه ایلیات
نشانی مطلب در وبگاه کیمیای هنر:
http://kimiahonar.ir/find.php?item=1.41.18.fa
برگشت به اصل مطلب