کیمیای هنر- درباره نشریه
درباره کیمیای هنر

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
فصلنامه تخصصی کیمیای هنر، نشریه ای است که به انتشار مقالات تألیفی پژوهشگران و صاحب نظران در خصوص مطالعات و پژوهش های مرتبط با فلسفه و حکمت هنر می‌پردازد. در این راستا، فصلنامه پذیرای مقالات میان‌رشته‌ای با تاکید بر نظریه های هنر و زیبایی شناسی، فلسفه هنر، فلسفه تاریخ هنر، و سایر حوزه‌هایی است که به نحوی با رویکردهای فلسفی به هنر مرتبط می‌باشند.
فصلنامه کیمیای هنر مطابق نامه شماره ۳/۱۸/۴۲۸۰۴ از وزارت علوم تحقیقات و فناوری موفق به دریافت رتبه علمی پژوهشی گردیده است.
ISSN: ۲۲۵۱-۸۶۳۰
نشانی مطلب در وبگاه کیمیای هنر:
http://kimiahonar.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب