کیمیای هنر- درباره نشریه
درباره کیمیای هنر

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
فصلنامه تخصصی کیمیای هنر، نشریه ای است که به انتشار مقالات تألیفی پژوهشگران و صاحب نظران در خصوص مطالعات و پژوهش های هنر در حوزه های حکمت و فلسفه هنر، نظریه های هنر و زیبایی شناسی، روش شناسی هنر، نقد هنر، تاریخ هنر جهان و مطالعات میان رشته ای هنر با تاکید بر هنر ایرانی و اسلامی و با رویکرد تحلیلی، تطبیقی و انتقادی می پردازد.
فصلنامه کیمیای هنر مطابق نامه شماره 3/18/42804 از وزارت علوم تحقیقات و فناوری موفق به دریافت رتبه علمی پژوهشی گردیده است.
نشانی مطلب در وبگاه کیمیای هنر:
http://kimiahonar.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب